Category: Blog berichten

In de bomen

Wat is een European Tree Technician?

In de boomverzorging is niet alleen kennis van bomen maar ook van vele andere gebieden van de openbare ruimte belangrijk. In projecten zijn vaak verlichting, riolering, wegenbouw en bomen samen geïntegreerd. Een boomdeskundige zal dan ook samenwerken met professionals uit verschillende disciplines.

Om het vak te upgraden heeft de European Arboricultural Council, de EAC, het certificaat voor European Tree Technician in het leven geroepen. Om dit certificaat te kunnen behalen is een toegespitste opleiding van IPC Groene Ruimte vereist wat met een examen wordt afgesloten.

Een European Tree Technician oftewel een ETT-er is een breed inzetbare specialist op het gebied van boomonderzoek, -beheer, -beleid en organisatie. In de praktijk houden ETT-ers zich als allround boomspecialist bezig met onderzoek aan bomen, zowel met groeiplaatsonderzoek als met boomveiligheidsonderzoek.

Wat doet een European Tree Technician

Een European Tree Technician heeft drie belangrijke competenties:

• Een ETT-er heeft kennis van boomverzorging en boombeheer en gebruikt deze voor beheer en onderzoek van bomen.

• ETT-er kan zelfstandig boomonderzoek uitvoeren, inspecties verrichten, procedures volgen en advies uitbrengen.

• ETT-er kan boomverzorgingswerkzaamheden organiseren en coördineren, rekening houdend met wettelijke, juridische, arbotechnische en sociale aspecten.

De European Tree Technicians van Peter Mul Boomverzorging BV zijn boomverzorgers die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in ons vakgebied, beleid en projectorganisatie. Wil je weten wat onze European Tree Technicians voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

In de bomen

Waarom VTA controles uitvoeren

Een VTA controle is een methode om bomen te controleren op gebreken. VTA is een afkorting van Visual Tree Assessment, en letterlijk vertaald betekent dit visuele boomcontrole. Een boomveiligheidscontroleur zal met een VTA controle een boom dus controleren op visuele gebreken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Zorgplicht

In Nederland heeft de eigenaar van een boom een wettelijke zorgplicht, het is aan u om er voor te zorgen dat uw boom in goede conditie is en geen veiligheidsrisico vormt. Doet u dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken aan uw boom, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Het is dus verstandig om uw bomen af en toe te laten inspecteren voor boomveiligheid, en de VTA controle is de meest gebruikelijke vorm van boominspectie. Hiermee kunt u eventuele schade of ongelukken voorkomen, en bovendien kunt u hiermee ook aantonen dat u als boomeigenaar er alles aan gedaan heeft om schade en ongelukken te voorkomen in het geval er toch iets mis gaat.
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe vaak u een boom moet laten controleren. In de praktijk wordt dit bepaald door het potentiële risico op gevaar, wat weer afhankelijk is van de locatie, de algehele conditie, de leeftijd en de omvang van de boom.

Hoe werkt een Visual Tree Assessment?

De eerste stap die een boomverzorger of inspecteur zal uitvoeren tijdens een visual tree assessment is een uitgebreid visueel onderzoek van de boom, waarbij gekeken wordt naar zaken zoals de algehele conditie en vitaliteit van de boom, het groeigedrag van de boom, vlekken of breuken op de schors of stam, zichtbare holtes, breuk risico’s en de aanwezigheid van vruchtlichamen of zwammen. Tevens wordt er op de boom geklopt om te controleren op holtes in de boom en dood hout.

Als er uit deze eerste fase niks naar voren komt dat wijst op een veiligheidsrisico dan hoeft er verder niks meer gecontroleerd te worden en is de VTA controle ten einde. Worden er echter wel problemen geconstateerd, dan is nader onderzoek noodzakelijk, zodat er een goed plan van aanpak opgesteld kan worden voor het verbeteren van de veiligheid. Afhankelijk van de gevonden problemen kunnen er maatregelen worden getroffen zoals snoeien, het verwijderen van dode takken, het aanbrengen van kroonverankering, of zelfs het rooien of kappen van de boom.

VTA controle laten uitvoeren

Wil jij een VTA controle uit laten voeren?Neem dan contact contact met ons op.

vakmanschap

Bomen kappen is vakmanschap

Kwaliteit, vakmanschap en veiligheid staan centraal bij bomen kappen. Bij het kappen van een boom komt heel wat kijken op het gebied van vergunningen en regelgeving. Het is dan ook belangrijk om een goede voorbereiding te treffen.

European Tree Worker

Het internationaal erkende European Treeworker Certificaat (ETW) staat voor gedegen vakkennis, met aandacht voor veiligheid, natuurbehoud en milieubescherming. Het ETW-certificaat wordt verstrekt door de European Arboricultural Council. Om aan het ETW-examen te mogen deelnemen, moet aan hoge eisen worden voldaan op het gebied van opleiding, kennis en ervaring. Om het certificaat te behouden is het een vereiste dat de ETW-er in kwestie actief blijft als boomverzorger en zich op de hoogte blijft houden van de actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Veel gemeentes en andere overheden zien het ETW-certificaat als een kwaliteitskeurmerk. Zij besteden hun bomenwerk dan ook alleen uit aan ETW-gecertificeerde boomverzorgers.

Waarom een gecertificeerd boomverzorger gebruiken

Iedere hovenier kan zich een boomverzorger noemen, maar waaraan zie je dat deze verzorger ook echt een boomspecialist is? Daarom is de certificering in het leven geroepen om aan te tonen dat ook daadwerkelijk over de vereiste kennis over bomen en de bijbehorende vaardigheden beschikt wordt.

Ons werk is niet gewoon, het is vakmanschap. Het vereist gekwalificeerde kennis met speciale aandacht voor veiligheid. Of het nu gaat om bomen snoeien, bomen verwijderen of boomonderhoud, wij helpen je graag met jouw project.

vakmanschap